ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΑΠΕΙΛΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ

Ημερήσιο Πρόγραμμα Τριών Ημερών
Αναγκαιότητα

Το πρόγραμμα αυτό δίνει τις απαραίτητες γνώσεις ώστε ο εκπαιδευόμενος να μπορεί να ανατάξει/σταθεροποιήσει πιθανώς απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις. Το πρόγραμμα θεωρείται αναγκαίο τουλάχιστον για νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό που έχει μεγάλη πιθανότητα να αντιμετωπίσει επείγουσες καταστάσεις στο χώρο εργασίας του ή και έξω από αυτόν.

Σκοπός του προγράμματος: Το συγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης περιλαμβάνει ένα σύνολο πρακτικών και θεωρητικών ενοτήτων ώστε κάθε εκπαιδευόμενος να καταστεί ικανός να αντιμετωπίσει τα πιο συνήθη έκτακτα και απειλητικά για τη ζωή περιστατικά. Οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν ώστε να είναι ικανοί να αναγνωρίζουν, να αξιολογούν αλλά και να αντιμετωπίζουν με ασφάλεια εν δυνάμει απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις και κοινούς τραυματισμούς.

Στόχοι του προγράμματος: Η κατανόηση της ισχύουσας νομοθεσίας, η αναγνώριση συγκεκριμένων απειλητικών για τη ζωή καταστάσεων καθώς και η ασφαλής και άμεση αντιμετώπισή τους, τόσο για το άτομο που χρειάζεται βοήθεια όσο και για το διασώστη. Με το πέρας του προγράμματος, ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να εφαρμόσει τις γνώσεις του σε περιστατικά που απαιτούν αποτελεσματική αντιμετώπιση ακολουθώντας ασφαλείς διαδικασίες και κανόνες προσέγγισης.

elGreek